Hassas tarım nedir?

Hassas tarım

Hassas tarım nedir?
Hassas tarım; tarımsal girdilerin kullanımını en uygun seviyeye çekmekle birlikte çevreye yaptıkları etkileri de en aza indirmesine karşılık tarımsal verimliliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen modern bir tarım teknolojisidir.

Hassas tarım nedir?
Bir tarım işletmesinde ürün ekiminin yapıldığı alanda konumsal ve zamansal açısından farklılık gösteren gereksinimlere, bu konum ve zaman kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak müdahaleyi esas alan modern bir tarımsal üretim teknolojisidir.

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı gibi hassas tarımın özünü, ilkin konumsal bilgiye, ikinci olarak da zamansal farklılaşmaya bağlı olarak ürün ekim alanında, ürün ekiminden önceki dönemden başlayıp ürün hasatına kadarki tüm aşamalarda tespit edilecek olan gereksinim bilgileri (öz nitelik verilerine) analiz sonuçlarına göre gerçekleştirilecek müdahaleler oluşturur

Bütün bunlar ise hassas tarımın aslında tam anlamıyla konusu tarım işletmesi olan bir bilgi sistemi olduğunu, bilgi sistemi tekniği olarak da temelinde konum bazlı bir bilgi sisteminin yattığını göstermektedir. Bu kapsamda hassas tarımın gereksinim duyduğu konumsal bilgi, temelde günümüzdeki en modern konum belirleme sistemi olarak bilinen küresel konum belirleme sistemi yani namı değer GPS teknolojisiyle üretilirken, öz nitelik verileri ve ilintili zamansal farklılıklar ise konumsal veri üretiminde de kullanılabilen, üstelik objenin yanına gitme gibi bir gereksinimini ortadan kaldıran uzaktan algılama teknolojileri sayesinde elde edilen görüntülerden üretilebilmektedir. Bütün bu tespit edilen konumsal ve zamansal farklılıklara bağlı olarak belirlenen öz nitelik verilerinin konum bazlı depolanmasını, analizini ve yine konumsal ve zamansal farklılıklar göz önünde bulundurularak değerlendirilmelerini ve gösterimlerini sağlayan yegane bilgi sistemi ise Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) diğer adıyla namı değer GIS’dir. Bu kapsamda oluşturulacak bir tarım işletmesi bilgi sistemi, aynı zamanda işletmenin verimini maksimum yaparak bu seviyede tutulmasını sağlayacak güçlü bir karar destek sistemi de olacaktır.

Başka bir ifadeyle hassas tarım; tarımsal girdilerin (örn. kimyasalların) kullanımını en uygun seviyeye çekmekle birlikte çevreye yaptıkları etkileri de en aza indirmesine karşılık tarımsal verimliliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen, GPS (Global Positioning System), uzaktan algılama, dijital fotogrametri ve bunların desteğinde kurulacak bir CBS’den (GIS-Geographic Information System) oluşan modern bir tarım teknoloji olarak özetlenebilir.

Bu teknolojilerle desteklenen bir hassas tarım uygulaması, ziraat yapılan arazilerindeki hastalıklı ürün bölgelerinin, fosfor, nitrojen vb. tarımsal girdilere gereksinimi olan alanların, tarla zararlılarının ve zarar verdikleri bölgeler ile zarar miktarının, ayrıca tarladaki sulamaya gereksinin duyulan alanların tespitine olanak sağlayan verilerin toplanmasını mümkün kılar. Sistemin bir başka parçasını oluşturan konum bazlı bu bilgiler, bilgisayar ortamına aktarılarak değişik parametreleri konu alan tematik sayısal haritalar oluşturulmasında kullanılırlar

Bu sayede, çiftçiler, ürün yetiştiricileri ve hatta araştırmacılar için; tarladan elde edilecek mahsul miktarı, tarladaki ekili ürünün sağlık durumu gibi konularla, toprağın karakteristik durumu ve gübrelemenin yapılacağı alanlar arasında ilişki kurulabilecekleri sağlıklı ve güçlü bir karar destek ortamı oluşturulabilmektedir. Bu işlemler, hassas tarımın ?değişken oranlar? yaklaşımı temel alan, örneğin; haşere ve diğer zararlılar için kullanılacak ilaç ve diğer tarımsal kimyasalların hassas bir şekilde gereksinim duyulan yere gerek duyulduğu oranda uygulanmasına olanak sağlayan ve yüksek doğrulukla üretilen sayısal rehber haritalar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Hassas tarımın temel esprisini oluşturan bu değişken oranlar yaklaşımı, örneğin; kimyasal kullanımını azaltırken, çevrenin korunması ve yetiştirici için ürün maliyetinin düşürülmesi bağlamında da ciddi avantaj sağlamaktadır.

Hassas tarımın çiftçiler açısından gerçek değeri, zaman tabanlı ziraat imkanının, dengeli bir tohum ekme olanağının, çok hassas bir ürün koruma programının ve tarladaki verimlilik değişimlerini hassas bir şekilde tespit etme imkanının sağlanmasıyla ortaya çıkar. Bunların neticesinde çiftçi açısından elde edilecek asıl fayda, toplam ürün maliyetindeki düşüşle sağlayacağı tasarruf bir yana yüksek ürün kalitesi sayesinde ulaşacağı yüksek verimlilik ve bütün bunların doğal bir sonucu olarak da kar marjının yükselmesi şeklinde ortaya çıkacaktır

Modern Bilgi Teknolojileri (GPS, Uzaktan Algılama, CBS)
Dünya etrafında yaklaşık 20200 km mesafedeki yörüngelerinde hareket eden 24 uyduyu kullanarak dünyanın her hangi bir yerinde 24 saat, yüksek doğruluklu ve üç boyutlu konum, hız ve zaman belirleme imkanı sunan en modern konum belirleme sistemi olan GPS, yeryüzünde herhangi bir yere kurulmuş olan ve yüksek doğruluklu zaman belirleme olanağı sunan alıcıları aracılığıyla dünya etrafında hareket eden uyduları da anlık sabit referans (nirengi) noktaları gibi kullanarak mutlak konum belirleme tekniği ile yaklaşık 1 m doğrulukla, bağıl teknikle de GPS mm veya cm seviyesinde bir doğrulukla konum belirleme olanağına sahip bir sistemdir.

GPS alıcılarından, özellikle kurulacak bir CBS için toplanacak değişik öz nitelik verilerine ait konumsal bilgilerin üretilmesinde bir avuç içi bilgisayar ile entegre olarak faydalanılabileceği gibi, uzaktan algılamanın kullanıldığı durumlarda ise, yer doğrulama verileri ile birlikte toplanacak konumsal verilerin elde edilmesinde de faydalanılmaktadır. Buların dışında, tarım arazilerinin yüksek doğruluklu, sayısal haritalarının hızlı bir şekilde GPS tekniğiyle üretilmesi de imkan dahilindedir. GPS kullanılarak, hızlı, kolay ve yüksek bir doğrulukla arazinin sayısal haritasının üretilmesi, hassas tarımın arazide gereksinim duyacağı temel konumsal verileri sağlama açısından oldukça önemlidir.

ADS
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
(Visited 54 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment